هنر و دانش

طبقه بندی موضوعی

۱۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۳ ثبت شده است

پنجشنبه, ۲۳ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۰۴ ب.ظ

احمد شاملو

ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ﻗﻠﺐ ﻫﺮﮐﺲ

ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺸﺖ ﮔﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺵ ﺍﺳﺖ ...

ﻣﺸﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﻭ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﻡ ...

ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﺎﻧﻢ ﻭ ﺩﻭﺭﺗﺎﺩﻭﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ...

ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﻧَﺤﯿﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻠﺒﻢ !

ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ ! ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﻡ ﺁﻭﺭﺩﻩ !

ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻨﮓ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺯﻣﯿﻦ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﻢ ﺑﺪﻭﺯﻡ !

ﻭﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ... ﭼﻨﮓ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﯾﻢ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ...

ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ...

ﻣﻮﺝ ﻣﻮﺝ ﺍﺷﮏ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺳﺮﺍﻍ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ...

ﺩﺭ ﻋﺠﺒﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﭼﮏ ﻧﺤﯿﻒ !....

.ﺍﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۰۴
سه شنبه, ۲۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰ ب.ظ

نگرش درست نیمی از موفقیت است

ﻫﯿﭻ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺯﺷﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ !

ﻧﮕﺮﺵ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺳﺖ :

ﯾﮑﯽ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺷﺐ ﻓﺮﺍ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ

ﺍﺳﺖ !

ﻫﺮﮐﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻤﺒﻮﺩﺍﺵ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺭ ﻣﯿﺪﻩ . . .

ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻭ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻧﺒﺎﺵ

ﺣﺘﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﺩ . . .

ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯿﺴﺖ ؛ ﺍﮔﺮ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺨﻮﺭﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺁﻣﻮﺯﯾﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ

ﻧﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﺮﺩ !

ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ “ ﭘﺲ ﺭﻓﺖ” ، “ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻓﺖ”

ﻫﺮ “ ﭼﺎﻟﻪ ﺍﯼ” ، “ ﭼﺎﺭﻩ ﺍﯼ” ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ !

ﻫﺪﻑ ﺟﺎﻭﺩﺍﻧﻪ ﺯﯾﺴﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ . . .

ﺍﮔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﺎﺭ ﺩﺭ ﮔﻞ ﻣﺎﯾﻪ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﻣﺎﺳﺖ !

ﻭﺟﻮﺩ ﮔﻞ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﯾﻪ ﺷﺎﺩﯼ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ . . .

ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻣﯿﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﻟﯿﻠﯽ

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ﺑﺎﺷﺪ !

ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻏﻼﻡ ﺩﺭﮔﺎﻫﺖ ﺑﺎﺷﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺪﺍﺭ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ !

ﮐﺸﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﻭﻟﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ

ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ !

ﺍﮔﺮ ﻣﻐﺰ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﮑﻢ ﺧﺎﻟﯽ ﺳﺮﻭﺻﺪﺍ ﻣﯿﮑﺮﺩ ، ﺟﻬﺎﻥ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﺍﺷﺖ . . .

ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ “ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﯾﺖ ”ﻧﮑﺶ

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۴۰
يكشنبه, ۱۹ بهمن ۱۳۹۳، ۰۵:۰۵ ب.ظ

هفت کلید طلایی آرامش

هفت کلید طلایی آرامش:

یک: قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من ندارد.

دو: مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند.

سه: من مسئول اصلاح یا تربیت کردن دیگران نیستم.

چهار: از کسی در برابر لطفی که به او می کنم توقعی ندارم وگرنه این لطف را در حق او نمی کنم.

پنج: کسانی که رفتار ناجوانمرادنه با من داشته اند توسط کائنات مجازات خواهند شد هرچند که من هرگز متوجه این نشوم.

شش: دنیا سخاوتمند تر از آن است که موفقیت کسی راه موفقیت مرا تنگ کند.

هفت: ملاک من رفتارشرافتمدانه و انسانی است نه مقابله به مثل.


*آرامش نصیب قلب مهربانتان*

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ بهمن ۹۳ ، ۱۷:۰۵
چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۵۳ ب.ظ

آیا میدانید......؟

آیا میدانید:

وقتی یک دانشمند هندی شطرنج رو اختراع کرد تقدیم به پادشاه هند کرد و پادشاه هند شطرنج رو به ایران فرستاد تا یه جورایی پز دانشمند هاش رو به ایران بده.:-S

پادشاه ایران به وزیرش دستور داد تا او نیز بازی بسازد وزیر ایران که از دانشمندان بزرگ بود بازی زیبای تخته نرد را ساخت که در آن سی مهره نماد سی روز ماه که پانزده تا از اون ها سفید که نماد روز و پانزده تا سیاه که نماد شب بودند.

شامل دوازده ستون که نماد دوازده ماه بودند و دو عدد تاس که در آن یک نشان اهورا مزدا دو نشان دو مینو (سپتامینو وانگره مینو) سه نشان اندیشه گفتار و کردار نیک چهار نشان چهار عنصر سازنده هستی پنج نشان پنج روشنی (آتش و آذرخش و خورشید و ستاره وماه)و شش نشان گاهنبار است جالب اینجاست

دو طرف تاس رو با هم جمع کنیم عدد هفت بدست می

آد که برای مردم ایران مقدس بوده درمورد چیدمان در ابتدای بازی باید بگم که آفرینش زمین رو نشون میده و برخورد مهرها رو به برخورد آدمها تشبیه کرده

راستی پادشاه ایران خسرو پرویز بود و وزیر باهوشش بزرگمهر بود(clap)(clap)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۵۳
چهارشنبه, ۱۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۴۰ ب.ظ

رفتار انسانها نشانه شخصیت.....

مردی نابینا زیر درختی نشسته بود! پادشاهی نزد او آمد، ادای احترام کرد و گفت:قربان، از چه راهی میتوان به پایتخت رفت؟»


پس از او نخست وزیر همین پادشاه نزد مرد نابینا آمد و بدون ادای احترام گفت:آقا، راهی که به پایتخت می رود کدام است؟‌


سپس مردی عادی نزد نابینا آمد، ضربه ای به سر او زد و پرسید:‌‌ احمق،‌راهی که به پایتخت می رود کدامست؟


هنگامی که همه آنها مرد نابینا را ترک کردند، او شروع به خندیدن کرد. مرد دیگری که کنار نابینا نشسته بود، از او پرسید:‌برای چه می خندی؟


نابینا پاسخ داد:اولین مردی که از من سووال کرد، پادشاه بود. مرد دوم نخست وزیر او بود و مرد سوم فقط یک نگهبان ساده بود. مرد با تعجب از نابینا پرسید:چگونه متوجه شدی؟ مگر تو نابینا نیستی؟


نابینا پاسخ داد: «‌رفتار آنها … پادشاه از بزرگی خود اطمینان داشت و به همین دلیل ادای احترام کرد… ولی نگهبان به قدری از حقارت خود رنج می برد که حتی مرا کتک زد. طرز رفتار هر کس نشانه شخصیت اوست... نه سفیدی بیانگر زیبایی است.. و نه سیاهی نشانه زشتی.. کفن سفید اما ترساننده است..و کعبه سیاه اما محبوب ودوست داشتنى است.. شرافت انسان به اخلاقش هست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۴۰
يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳ ب.ظ

کینه ممنوع

کینه ممنوع:


روزی حکیمی به شاگردانش گفت:

می خواهیم یک بازی انجام دهیم.

بچه ها با خوشحالی گفتند چه بازی ؟!

گفت: فردا هر کدام یک کیسه می گیرید و در آن به تعداد آدمهایی که دوستشان ندارید و از آنها بدتان می اید پیاز قرار دهید!

روز بعد همه همان کار را کردند . 1و 2و 3و .......... پیاز در کیسه آوردند.

حکیم گفت: تا وقتی نگفتم ، آن کیسه را هر جا که می روید با خود ببرید.

بچه ها بعد از مدتی از این وضع خسته شدند و به حکیم شکایت بردند: که پیازها گندیده و بوی تعفن آنها را اذیت میکند..

حکیم به آنها گفت: این شبیه وضعیتی است که کینه دیگران را با دل خود همراه کنیم، و این کینه و نفرت قلب ما را فاسد می کند و بیشتر از همه خودمان را اذیت خواهد کرد!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ بهمن ۹۳ ، ۲۳:۲۳
پنجشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۳۰ ب.ظ

مدیریت احساسات

مدیریت احساسات.


 یه روز سوارتاکسی شدم که برم فرودگاه درحین حرکت ناگهان یه ماشین درست جلوی ما از پارک اومد بیرون. راننده تاکسی هم محکم زد رو ترمز و دقیقا به فاصله چندسانتیمتری از اون ماشین ایستاد!


راننده مقصر، ناگهان سرشو برگردوند طرف راننده تاکسی وشروع به دادوفریاد کرد!


اما راننده تاکسی فقط لبخند زد وبرای اون شخص دست تکون دادوبه راهش ادامه داد!


توی راه به راننده تاکسی گفتم:شماکه مقصرنبودید و امکان داشت ماشینتون هم آسیب شدید ببینه وما هم راهی بیمارستان بشیم.

چرا بهش هیچی نگفتید؟


اینجا بودکه راننده تاکسی درسی به من آموخت که تاآخرعمرفراموش نمیکنم.

گفت:

"قانون کامیون حمل زباله"


گفتم:یعنی چی؟

وتوضیح داد:این افراد مانند کامیون حمل زباله هستن!

اونا ازدرون لبریز از آشغالهایی مثل؛ ناکامی،خشم،عصبانیت، ،نفرت و.. هستند

وقتی این آشغالها دراعماق وجودشان تلنبارمیشه به جایی برای تخلیه احتیاج دارن

وگاهی اوقات روی شما خالی میکنند!

شما به خودتان نگیرید،فقط لبخندبزنید،دست تکان دهید،برایشان آرزوی خیرکنید.

وادامه داد:

حرف آخراینکه آدمهای باهوش اجازه نمیدهندکه کامیونهای حمل زباله، روزشان را خراب کنند.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۳۰
چهارشنبه, ۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۱۰ ب.ظ

این نیز بگذرد

این نیز بگذرد

 

ﺭﻭﺯﯼ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻬﺮ

ﻣﯿﮕﺬﺷﺘﻢ ، ﭼﺸﻤﻢ ﺑﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﮐﻔﺸﻬﺎﯼ

ﮔﺮﺍﻧﻘﯿﻤﺖ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ

ﻣﯿﮕﺮﯾﺴﺖ . ﻧﺰﺩﯾﮑﺶ ﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺧﯿﺮﻩ

ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻡ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ :

"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ"

ﻋﻠﺖ ﺭﺍ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ، ﮔﻔﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺖ ﺧﻂ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺪ

ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻫﯿﺰﻡ ﻣﯿﻔﺮﻭﺧﺘﻢ..........

ﺣﺎﻝ ﺻﺎﺣﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺍﻡ . 

ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ

ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ؟ ﮔﻔﺖ ﺁﻣﺪﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ :

"ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯿﮕﺬﺭﺩ

گر به دولت برسی 

مست نگردی مردی

گر به ذلت برسی 

پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

گر تو بازیچه این دست نگردی مردی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۱۰
دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۱ ب.ظ

جوان سازی پوست با معجزه یخ

🎾🎾🎾🎾جوانسازی پوست با معجزه یخ!🎾🎾🎾🎾🎾

داشتن پوست صاف بدون لک، آکنه، سیاهی و گودی زیر چشم آن هم برای همیشه کار سخت و طاقت فرسایی است . شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که راز زیبایی ملکه برفی در چیست ؟ باید در جواب آن به شما بگوییم راز این زیبایی در یخ های اطراف آن است.

بله ، تعجب نکنید، یک مکعب یخ ساده می تواند کارهای عجیبی برای پوست شما انجام می دهد ! ملکه روسیه اکاترینا ، هروز صبح برای حفظ زیبایی و جوان نشان دادن چهره خود، روی صورت ، گردن و پوستش را با کمک قعطه ای یخ مالش می داد.


🏈ماساژ یخ روی صورت


استفاده از یخ روی صورت ، مزایای زیادی دارد.تکه های یخ برای موارد مختلف در زیبایی طبیعی صورت کاربرد دارد: باعث افزایش گردش خون می شود؛ گذاشتن یخ بر روی صورت باعث افزایش جریان خون می شود و به جلوگیری از بروز علائم پیری و چروک پوست کمک می کند . ماساژ چند قطعه یخ بر روی صورت، به مدت حداقل دوبار در هفته ، باعث درخشش طبیعی پوست می شود. همچنین به از بین بردن آکنه کمک زیادی می کند.


🏈ماساژ یخ بر روی قسمتهایی از صورت که دچار آکنه است، باعث کاهش آنها می شود.اگر به طور مداوم ، روزانه یک تا دو دقیقه یخ را بر روی جوش ها بمالید ، شاهد تاثیر بی نظیر آن در رفع آکنه ها خواهید بود . اگر در هنگام استفاده از یخ پوست تان بی حس شد، چند لحظه صبر کرده و سپس ادامه دهید .با این روش ، می توانید در عرض دو روز از شر آکنه های صورت خلاص شوید.


🌺یخ و ماندگاری آرایش


از بین بردن آفتاب سوختگی یکی دیگر از فواید یخ است زمانی که دچار آفتاب سوختگی شدید، دو یا سه تکه یخ را در پارچه ای پنبه ای گذاشته و آن را روی نواحی آسیب دیده به مدت حدود سه دقیقه بمالید. در نتیجه این عمل روی پوست شما خارشی ایجاد می شود که نشان دهنده بهبود آفتاب سوختگی خواهد بود. استفاده از یخ ، آرایش را برای مدت طولانی تری حفظ می کند. ماساژ از طریق تکه های یخ روی پوست صورت، قبل از انجام آرایش ، آن را برای مدت طولانی تری ماندگار خواهد کرد . به کمک یخ می توان پف چشم را از بین برد. وقتی تکه های یخ را در یک پارچه پنبه ای بیاندازید و آن را زیر چشمان تان بکشید، باعث بر طرف شدن پف زیر چشم خواهد شد و ورم زیر چشم را از بین خواهد برد .یخ در ازبین بردن سندرم خشکی چشم نیز کاربرد دارد.


🌺از دیگر کار بردهای یخ ،استفاده از آن به عنوان ماسک منجمد است.اگرکمی آب خیار و آب گل سرخ را با هم مخلوط کنید و در قالب یخ بریزید تا منجمد شده و شبیه یخ شود، می توانید از آن به عنوان ماسک جامدی بر روی خود استفاده کنید. این ماسک به کاهش چین و چروک صورت تان کمک می کند و به طور طبیعی منجر به روشن تر شدن پوست می شود. حتی پف های زیر چشم را می توانید با قرار دادن یخ از بین ببرید و خود را از حالت خواب آلوده در آورید. از این گذشته می توانید آب میوه های تازه مثل پرتقال ، سیب ، انار و یا سایر میوه هایی که عصاره ای مفید برای پوست دارند، در جایخی قرار داده تا به صورت قطعات مکعبی یخ در آیند و با گذاشتن آنها روی صورت تان به زیبایی دوچندان برسید.


البته راه دیگری که از طریق آن می توانید از خواص میوه ها بر روی پوست استفاده کنید این است که تکه های میوه را در قالب یخ قرار دهید و قالب را پر از آب کنید تا یخ بزند و یخ حاوی تکه های میوه را روی پوست تان بگذارید تا خواص میوه به پوست تان برسد.



🌺نکته 1 : قرار دادن مستقیم یخ روی پوست باعث پارگی مویرگ های زیر پوست می شود . پس توصیه می کنیم که قطعات یخ را در داخل پارچه ای لطیف و مناسب پیچیده و سپس آن را بر روی پوست تان بگذارید .

🌺نکته 2 : پیشنهاد می کنم برای تهیه یخ از آب معدنی به جای آب ساده استفاده کنید .


✅یخ های آرایشی معجزه شادابی پوست

تهیه یخ آرایشی بسیار آسان است و نیاز به مهارت و دانش خاصی ندارد .


✅یخ معدنی : مقداری آب معدنی را در قالب های یخ ریخته و پس از یخ زدن، تکه های یخ را روزی دوبار روی پوست خود بزارید، این کار باعث تحریک جریان خون به روی پوست شما می شود .


✅یخ آبلیمو : نصف آبلیمو و چند تکه از لیمو تازه را همراه با مقداری آب تصفیه شده درون قالب های یخ بریزید و یخ ها را روزی دوبار روی پوست خود بگذارید، این نوع یخ باعث لطافت پوست شما می شود .


✅یخ چای سبز : مقداری چای سبز دم کشیده را درون قالب های یخ ریخته و پس از یخ زدن روزی دوبار این قالب های یخ را روی پوست خود بگذارید ، این نوع یخ باعث افزایش طراوت و شادابی پوست خواهد شد .


✅یخ آب برنج : مقداری از آب برنجی که در حال جوشیدن است را بردارید و پس از سرد شدن ، درون قالب های یخ بریزید و یخ حاصله را روزی دوبار روی پوست خود بزارید، این کار باعث از بین رفتن لک های پوستی می شود. قابل ذکر است که این نوع یخ را فقط تا سه روز می توان در یخچال نگهداری کرد.


✅یخ آب هندوانه : مقداری آب هندوانه را درون قالب های یخ ریخته و پس از یخ زدن تکه های یخ را روزی دوبار روی پوست خود بگذارید و پس از 15 دقیقه با آب سرد بشویید، این نوع یخ باعث شفافیت پوست می شود .


نکته :یخ آرایشی را همیشه باید به روی پوست تمیز و بدون آرایش استفاده کنید.


✅نحوه استفاده از تکه های یخ


روی پوست صورت و گردن تکه یخ را مانند حرکات شبیه ماساژ و به نرمی بکشید. از فشار دادن بیش از حد پوست خودداری کنید زیرا ممکن است به مویرگ های ریز زیر پوست تان آسیب بزند و همچنین از استفاده یخ در زیر و اطراف چشم خودداری کنید زیرا این منطقه بسیار حساس است. در نتیجه با دقت و آرامش این کار را انجام دهید .


✅بعداز استعمال چه کنیم ؟


هرگز پس از آن صورت تان را خشک نکنید، اجازه دهید صورت به طور طبیعی خشک شود، بدین ترتیب شما بیشترین منافع را از یخ خواهید برد. پس از خشک شدن می توانید از یک مرطوب کننده مناسب استفاده کنید .


✅روش تهیه عصاره گیاهان


با اطلاع داشتن از نوع پوست خود و با انتخاب گیاه مناسب تر برای پوست می توانید این مزیت را چند برابر کنید. برای پوستهای چرب که مستعد به آکنه هستند، توصیه می شود از گل های همیشه بهار ، مریم گلی، یا مخلوط آب و بو مادران استفاده کنید.


✅دوتا قاشق از گل های مورد نظر را به یک لیوان آب جوش گرم اضافه کنید و بگذارید به مدت 10 تا 15 دقیقه در این آب گرم بماند . صبر کنید تا ماده به دست آمده خنک شود، سپس آن را از صافی رد کنید و در قالب یخ ریخته و در فریزر بگذارید.


⚾نکته 1 : اگر دارای پوستی خشک هستید از گیاه گل بابونه ، جعفری، نعناع یا از ترکیب چند گیاه استفاده کنید.


🏆نکته 2 : برای کاهش چین وچروک ، سعی کنید از چای سبز ، سیاه یا سفیده استفاده کنید. این گیاهان حاوی مقداری زیادی از آنتی اکسیدان ها هستند که می تواند در کاهش سرعت روند پیری به شما کمک کند .


🎾نکته 3 : اضافه کردن چند قطره از آب لیمو به عصاره گیاهی به شما کمک خواهد کرد از شر لکه های سیاه روی پوست راحت شوید و پوستی درخشان تر داشته باشید.


🏉نکته 4 : برای بدست آوردن فواید درمانی بیشتر از یخ از 5 نوع گیاه مختلف استفاده کنید و بعد از دم کردن در آب جوش و درست کردن یخ آن را روی صورت بگذارید. هر دو هفته از یک نوع گیاه استفاده کنید و با عوض کردن نوع گیاه و استفاده از خواص درمانی هر نوع گیاه مختص به خود می توانید چهره ای زیبا تر و جوان تر داشته باشید .


🏈نکته 5 : اضافه کردن نصف قاشق چای خوری از روغن زیتون یا هر روغن دیگر ( روغن بادام ، روغن آوکادو ، روغن کنجد و روغن جوانه گندم ) به آب معدنی یا عصاره گیاهی سرد شده قبل از انجماد نیز می تواند مفید باشد. قبل از آرایش ، صورت و گردن خود را با این یخ پاک کنید. این نوع تکه های یخ که به این روش درست کرده اید، پوست را نرم کرده و باعث صاف شدن آن می شود و تغذیه ای مناسب برای پوست است 🅰♥🅰

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۲۱
دوشنبه, ۶ بهمن ۱۳۹۳، ۰۸:۳۵ ب.ظ

جمله ای که باعث شد....

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود روی تابلو نوشته شده بود: من کور هستم لطفا کمک کنید. روزنامه نگارخلاقی از کنار او می گذشت، نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد تابلوی او را برداشت آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد.

عصر آنروز، روز نامه نگار به آن محل برگشت، و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدم های او، خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته، بگوید که بر روی آن چه نوشته است؟

روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم و لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچوقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می شد:

امروز بهار است، ولی من نمی توانم آنرا ببینم !!!!!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۳۵